อ.ชิดา กำยานมนต์
ใช้ญาณสัมผัส จิตสัมผัสในการทำนายค่ะ โดยผ่านรูปถ่ายค่ะ